Persoonsgegevens die wij verwerken

Sassoe verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sassoe.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Sassoe verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling.
 • Verzenden van een nieuwsbrief, informatie en/of reclamefolder.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren.
 • Sassoe verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Het maken van een Zyto Balance Scan waarbij Sassoe jouw persoonsgegevens verwerkt om jouw persoonlijk rapport te kunnen produceren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Sassoe neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sassoe) tussen zit. Sassoe gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Internetbankieren van ABN AMRO om te controleren op tijdige betalingen voor deelname aan cursussen en trainingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Sassoe bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaar voor de eerder vermelde persoonsgegevens voor facturatie en belastingaangifte.

Delen van persoonsgegevens met derden

Sassoe verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Sassoe gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Sassoe en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@sassoe.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Sassoe wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Link naar autoriteit persoonsgegevens

Recht op verwijdering

Je hebt het recht om op elk moment de door Sassoe verwerkte persoonsgegevens te verwijderen, behalve in de volgende gevallen:

 • Je hebt een openstaande bestelling die nog niet of gedeeltelijk is verzonden.
 • Je hebt een nog niet afgewikkelde schuld bij Sassoe, ongeacht de betalingswijze.
 • Je wordt ervan verdacht in de afgelopen vier jaar onze diensten te hebben misbruikt of je hebt in de afgelopen vier jaar onze diensten misbruikt.
 • Je schuld is in de afgelopen drie jaar overgedragen aan een derde of in het afgelopen jaar voor overleden klanten.
 • Indien je een aankoop hebt gedaan, bewaren we je persoonsgegevens in verband met je transactie ten behoeven van onze boekhoudregels.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Sassoe neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@sassoe.nl. Sassoe maakt gebruik van Norton 360 antivirus en firewall om jouw persoonsgegevens te beveiligen. De persoonsgegevens voor de Zyto Balance Scan worden opgeslagen op de beveiligde server van Zyto Corporation in het afgeschermde deel voor Sassoe in de Verenigde Staten. Deze is alleen toegankelijk voor Sassoe middels een gebruikersnaam en wachtwoord en afgesloten voor derden.